Thông báo thực hiện quy định công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2018

Thông tin thực hiện quy định quy định và các mẫu phiếu tải về tại đây
Cập nhập NV KHCN 2018

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu