21 sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tỉnh

     Sáng ngày 11/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng lần thứ II năm 2018 để xét, đánh giá sáng kiến cấp Tỉnh. Hội đồng do ông Phan Đình Phùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh chủ trì.

Ông Phan Đình Phùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh chủ trì cuộc họp

     Đợt II năm 2018, Sở KH&CN Phú Yên (cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp Tỉnh) đã tiếp nhận 30 hồ sơ đề nghị xét sáng kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

     Theo báo cáo tổng kết kết quả xét, đánh giá sáng kiến cấp tỉnh của các Hội nghị chuyên môn đợt II năm 2018, Sở KH&CN đã thành lập 07 Hội nghị chuyên môn xét, đánh giá với các nhóm nội dung: Khoa học – Nông nghiệp – Xây dựng -Tài chính – Thanh tra – Văn hóa; HDND – Mặt trận – Hội – Đoàn thể; Công tác Đảng – Quản lý cán bộ…  Mỗi Hội nghị có 07 thành viên. Theo đó, số sáng kiến được Hội nghị chuyên môn chấm “đạt” từ 2/3 số phiếu của các thành viên trở lên là 19/30 sáng kiến; số sáng kiến được Hội nghị chuyên môn chấm dưới 2/3 số phiếu là 11/30 sáng kiến. Đồng thời, bổ sung 01 sáng kiến là “Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của tác giả Lê Văn Thứ, Nguyễn Duy Đinh, Lê Công Hướng; đây là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã được nghiệm thu và được UBND tỉnh Phú Yên công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 19/9/2018.

ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sáng kiến Tỉnh phát biểu tại Hội đồng

     Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến cùng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng sáng kiến Tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả: Có 21 sáng kiến đề nghị UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp Tỉnh lần thứ II năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu