Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất cây Cao lương ngọt (Sweet sorghum) và các sản phẩm theo chuỗi giá trị góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại tỉnh Phú Yên

     Sáng ngày 3/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2019 “Công nghệ sản xuất cây Cao lương ngọt (Sweet sorghum) và các sản phẩm theo chuỗi giá trị phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Phú Yên và các tỉnh phía Nam” do Công ty CP Tập đoàn Tín Thành đề xuất. ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở  KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo Quyết định số 292/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở  KH&CN Phú Yên

     Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá phiếu đề xuất theo các tiêu chí cụ thể như tính cấp thiết và mục tiêu của đề xuất đặt hàng so với dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm chủ lực của Sở, ngành địa phương và của tỉnh; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện đề xuất đặt hàng; tính khả thi thể hiện qua nội dung đặt ra trong đề xuất đặt hàng, năng lực của tổ chức dự kiến chủ trì và phương án huy động nguồn lực của tổ chức chủ trì… Kết quả, Hội đồng nhất trí trình UBND tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia. Đồng thời đề nghị đổi tên nhiệm vụ thành “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sane xuất cây Cao lương ngọt (Sweet sorghum) và các sản phẩm theo chuỗi giá trị góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại tỉnh Phú Yên”, bên cạnh đó định hướng mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến phải đạt được của nhiệm vụ.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu