Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững

     Sáng ngày 24/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu bền vững tại Phú Yên theo hướng Global Gap” theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch.

Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu bền vững, đạt hiệu quả cao trong phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại hồ tiêu tại Phú Yên.

     Theo đó, nhiệm vụ cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Chuyển giao ứng dụng 03 quy trình công nghệ sản xuất, ứng dụng chế phẩm sinh học Phyto-M phòng trừ bệnh chết nhanh, chất chậm, tuyến trùng; Xây dựng 02 mô hình sản xuất hồ tiêu sạch bệnh, hiệu quả giảm bệnh > 75%, tăng hiệu quả kinh tế >15% so với sản xuất đại trà; đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho người dân và cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật.

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thông qua và thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu