Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được thực hiện theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu