Chi cục TDC Phú Yên
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn sẽ làm gì khi nghi bị tính gian tại các cây xăng?
Ý kiến khác
Khiếu nại đến cùng
Cung cấp cho báo chí
Phản ánh với người có trách nhiệm tại cửa hàng
Bỏ qua
 

LIÊN KẾT NỘI BỘ
 
SỞ KH&CN PHÚ YÊN
 
 
TRUNG TÂM ƯD&CGCN
 
 
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
 


Quản lý chất lượng là gì

1.Chất lượng là gì ?

          Chất lượng là một khái niệm quen thuộc với tất cả mọi người, tuy nhiên quan niệm về chất lượng lại rất đa dạng và thậm chí còn nhiều tranh cãi. Trong tiêu chuẩn thuật ngữ ISO 9000:2000 –“Hệ thống quản lý chất lượng-cơ sở và từ vựng “ đã đưa ra định nghĩa được đa số các nước thành viên ISO chấp nhận :


Chất lượng là mức độ của tập hợp các đặc tính vốn có của sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đã công bố, ngầm hiểu chung hay bắt buộc”.

             2. Quản lý chất lượng :

 Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 định nghĩa “ Quản lý chất lượng là các hoạt động kết hợp để kiểm soát một tổ chức trong việc lập chính sách, mục tiêu chất lượng, xác định các quá trình tác nghiệp, nguồn lực cần thiết để đảm bảo và cải tiến chất lượng “.

Một số hoạt động cụ thể có liên quan đến quản lý chất lượng :

 

2.1 Kiểm tra chất lượng :

“ Là việc đo, xem xét, thử nghiệm một hay nhiều đặc tính của sản phẩm và so sánh kết quả với các yêu cầu để kết luận về sự phù hợp hay không phù hợp”

Phương pháp này tồn tại ngay khi có hoạt động sản xuất sản phẩm và trao đổi hàng hóa.

Kiểm tra chất lượng là hoạt động mang tính chất thụ động.

 2.2 Kiểm soát chất lượng:

“ Là các hoạt động và kỹ thuật mang tính tác nghiệp  được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng “

Kiểm soát chất lượng là việc xác định và khống chế, điều chỉnh được mọi yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng để các yếu tố đó được duy trì hoặc chỉ biến động ở một mức độ xác định và nhờ đó chất lượng của sản phẩm sẽ được đảm bảo.Các yếu tố liên quan là:

a) Nguồn nhân lực

b)Thiết bị

c)Phương pháp, quy trình

d)Nguyên nhiên liệu

e)Môi trường

2.3 Hệ thống quản lý chất lượng :

“ Hệ thống quản lý chất lượng là cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý chất lượng “. Quan điểm có tính nguyên tắc của hệ thống trong quản lý chất lượng được thể hiện qua 08 nguyên tắc chính :

Nguyên tắc 1: Định hướng bởi khách hàng và thị trường

Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi thành viên

Nguyên tắc 4: Phương pháp quá trình

Nguyên tắc 5: Giải pháp hệ thống để quản lý

Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục

Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên số liệu

Nguyên tắc 8: Tạo quan hệ hợp tác cùng đạt lợi ích với các bên cung ứng

 

2.4 Hệ thống đảm bảo chất lượng :

“ Là hệ thống quản lý chất lượng trong đó mọi hoạt động được thực hiện có kế hoạch, có hệ thống và khi cần có thể chứng minh được doanh nghiệp có khả năng thực sự để thoả mãn các yêu cầu đối với chất lượng “

 2.5 Kiểm soát chất lượng toàn diện :

Là một hệ thống có hiệu quả để nhất thể hóa các nổ lực phát triển chất lượng, duy trì chất lượng và cải tiến chất lượng của các nhóm khác nhau vào trong một tổ chức sao cho các hoạt động marketing, kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ có thể tiến hành một cách kinh tế nhất, cho phép thoả mãn hoàn toàn khách hàng.

 2.6 Quản lý chất lượng toàn diện (TQM):

“ Là cách quản lý một tổ chức, dựa trên sự tham gia của cả các thành viên để tập trung giải quyết vấn đề chất lượng nhằm đạt sự thành công lâu dài nhờ việc thoả mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của chính tổ chức đó và của xã hội.

 3. Các hệ thống quản lý chất lượng :

 3.1 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :2000

3.2 Hệ thống quản lý môi trường  ISO 14001: 1996

3.3 Hệ thống quản lý kiểm soát điểm nguy hại HACCP

3.4 Hệ thống quản lý thực hành sản xuất tốt : GMP

3.5 Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội : SA 8000

 

4. Chứng nhận chất lượng – chứng nhận hệ thống

4.1.Đánh giá sự phù hợp và chứng nhận :

4.2.Nhu cầu và việc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của sản phẩm

4.3 Chuẩn mực đối với tổ chức chứng nhận chất lượng

4.4 Nhu cầu và việc công nhận hệ thống quản lý chất lượng :

 

 

Nguồn tin:Chi cục TĐC Phú Yên

Các tin khác:

[Quay Trở Về]