Chi cục TDC Phú Yên
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn sẽ làm gì khi nghi bị tính gian tại các cây xăng?
Ý kiến khác
Khiếu nại đến cùng
Cung cấp cho báo chí
Phản ánh với người có trách nhiệm tại cửa hàng
Bỏ qua
 

LIÊN KẾT NỘI BỘ
 
SỞ KH&CN PHÚ YÊN
 
 
TRUNG TÂM ƯD&CGCN
 
 
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
 
 
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ VNPT
 
 
GIỚI THIỆU
|| Chức năng, nhiệm vụ || Cơ cấu tổ chức || Sơ đồ tổ chức ||

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH PHÚ YÊN
Thành lập theo Quyết định số 202/QĐ-UB ngày 07/07/1989 của UBND Tỉnh Phú Yên


Tập thể CBCC Chi cục TĐC Phú Yên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Chức năng.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

- Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;
- Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn;
- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;
- Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa;
- Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Chi cục Trưởng và không quá 03 Phó Chi cục Trưởng.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý đo lường; Phòng Tiêu chuẩn, Chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

QUẢNG CÁO

DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2011
45 năm hoạt động TCĐLCL 1962-2007
THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
37219
Tổng số lần xem:
37187