Góp ý dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”

Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên; Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”, đề nghị các Ủy viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh có ý kiến góp ý dự thảo (đính kèm dự thảo), gửi về Sở Khoa học và Công nghệ số 08 Trần Phú, phường 7, Tp Tuy Hòa, hoặc E-mail: daoducdung@phuyen.gov.vn trước ngày 23/5/2019. Sau thời gian nói trên, các Ủy viên không có ý kiến cơ quan thường trực (Sở Khoa học và Công nghệ) xem như thống nhất với dự thảo.

Công văn về việc góp ý dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu