Đảng bộ

ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN

BÍ THƯ

anh chicuctrug

LÊ VĂN CỰU

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
A.PhuDƯƠNG BÌNH PHÚ

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 137-QĐ/ĐUK ngày 24/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (trên cơ sở nâng Chi bộ Sở KH&CN Phú Yên).

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu