Danh bạ điện thoại

Họ và tên Chức vụ Số Điện thoại
Lãnh đạo Sở  
Lê Văn Cựu Giám đốc (0257)3555155
Dương Bình Phú Phó Giám đốc (0257)3555268
Lâm Vũ Mỹ Hạnh Phó Giám đốc (0257)3600686
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Phan Văn Mỹ P.Chánh Văn phòng (0257)3842650
Lương Quốc Chinh P.Chánh Văn phòng (0257)3842650
Trần Lê Đan Vy Chuyên viên (0257)3842650
Văn Phòng (0257)3842650
Nguyễn Thị Lý Chánh Văn phòng (0257)3843189
Phan Văn Mỹ P.Chánh Văn phòng
Lương Quốc Chinh P.Chánh Văn phòng
Phòng Quản lý Khoa học (0257)3841060- 3843920
Dương Văn Nghị Trưởng phòng
Nguyễn Thị Bích Trâm P. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Việt Hoàng P. Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch – Tài chính (0257)3843918 – 3842527
Hồ Xuân Long Trưởng Phòng (0257)3843918
Trần Thị Kim Hiền Phó Trưởng phòng (Kế toán trưởng) (0257)3842527
Phòng Quản lý Chuyên ngành (0257)3841968
Đào Đức Dũng Trưởng phòng (0257)3841968
Nguyễn Thị Mỹ Liên P. Trưởng phòng
Phòng Quản lý Công nghệ & TTCN (0257)3841483
Dươg Ngọc Anh Trưởng phòng (0257)3841483
Lê Thị Thu Thủy P. Trưởng phòng
Thanh tra Sở (0257)3841481
Trần Văn Nho Chánh Thanh tra
Nguyễn Văn Lộc P. Chánh Thanh tra

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu