HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 – 2020

(Quyết định       /QĐ-UBND ngày  tháng 11 năm 2017 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2020)

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Ông Phan Đình Phùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Hội đồng
2 Ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phó Chủ tịch Thường trực
3 Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên
4 Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Ủy viên
5 Ông Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Ủy viên
6 Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Ủy viên
7 Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ủy viên
8 Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ủy viên
9 Ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên
10 Ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Ủy viên
11 Ông Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên
12 Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương Ủy viên
13 Ông Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên
14 Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên
15 Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên
16 Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ủy viên
17 Bà Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Ủy viên
18 Ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ủy viên
19 Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ủy viên
20 Ông Trần Ngọc Dưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Ủy viên
21 Ông Nguyễn Định, P.Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên Ủy viên
22 Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy viên
23 Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên kiêm thư ký

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu