Tháng Mười 2017 – SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN