Công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đợt 2 năm 2017

Danh sách sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017 được công nhận