Thông báo v/v tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên năm 2017

Thông tin chi tiết xem tại đây
cv_so_Noi_vu_nop_ho_so_20180111084208473470