Thông báo về việc nộp hồ sơ để xét công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2018

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đề nghị Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển khai cho các đơn vị trực thuộc về việc lập hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến và thời gian nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2018 như sau:

Đợt 1: Nộp trước ngày 01/5/2018 (đối với ngành Giáo dục và Đào tạo).

Đợt 2: Nộp trước ngày 01/10/2018 (đối với các cơ quan khác…).

Mỗi hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến gửi đến Sở KH&CN là 08 bộ.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên không chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ bị chậm trễ (nếu có).

Các văn bản về sáng kiến (phụ lục đính kèm).  có đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tại địa chỉ http://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.  Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên số 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại (0257) 3841968