Tư vấn nhiệm vụ KH&CN: Ứng dụng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cua lột và nuôi cua nguyên liệu theo hướng công nghiệp tại Phú Yên

   Chiều ngày 12/03/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng khoa học và công nghê xây dựng mô hình sản xuất cua lột và nuôi cua nguyên liệu theo hướng công nghiệp tại Phú Yên” do Ông Lê Văn Hồng – Giám đốc Công ty cổ phần Bá Hải đề xuất.

Đại diện Công ty cổ phần Bá Hải giải trình tại hội đồng

   Trên cơ sở tên, mục tiêu, tính cấp thiết của nhiệm vụ, các nội dung và kết quả dự kiến…của phiếu đề xuất, Hội đồng đã tiến hành phân tính, đánh giá theo các tiêu chí cụ thể như tính cấp thiết mà nhiệm vụ đặt ra, khả năng không trùng lắp với các đề tài, dự án khác, tính hợp lệ của công nghệ chuyển giao, tính pháp lý của tổ chức chuyển giao công nghệ, khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách.

   Theo đó, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ, đồng thời tiến hành thảo luận đề nghị đổi tên đề tài thành “Hoàn thiện công nghệ sản xuất cua lột theo chuỗi từ sản xuất giống nhân tạo đến thành phẩm để phục vụ xuất khẩu”, mục tiêu, nội dung thực hiện và định hướng kết quả dự kiến sao cho nhiệm vụ KH&CN phù hợp với đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; có tính mới, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho địa phương.

   Với tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ, Hội đồng đã thống nhất thông qua nhiệm vụ và đề nghị phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên