Báo cáo rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Sở KH&CN định kỳ năm 2018

Bao_cao_so_32_20180301085435760760