Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018

Nhấn vào “Thông báo số 40-2018” để tải về thông báo.

Thông báo số 40-2018