Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2018 của Trưởng phòng chuyên môn Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trường phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng phòng  chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2018 đối với Trưởng phòng chuyên môn Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở: tập tin báo cáo