Dự thảo quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú yên đã thẩm định của Sở Tư pháp

Tải tập tin quyết định: Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải tập tin quy định: Quy định Về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên