Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý III của Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ Phú Yên năm 2018

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý III năm 2018 của Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ Phú Yên BC-176-SKHCN