Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (lần 2)

      Căn cứ  Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên;

     Căn cứ Thông báo số 469/TB-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tuyển chon bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

     Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2019 lần 2.

     Toàn văn Thông báo. Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (lần 2)