THÔNG BÁO

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (lần 2)

      Căn cứ  Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên;      Căn cứ Thông báo số ...

Xem thêm »

Thông báo về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018

     Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài ...

Xem thêm »

Thông báo: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

     Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên; Thông báo số 469/TB-UBND ngày 06/08/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ...

Xem thêm »

Thông báo: Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật KH&CN ngày 18/6/2013; Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; xét đề nghị của Sở KH&CN (tại Tờ trình số 66/TTr-SKHCN ngày 13/7/2018 về việc ...

Xem thêm »

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2018 của Trưởng phòng chuyên môn Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trường phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng phòng  chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá mức độ ...

Xem thêm »

Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025”

Thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên ...

Xem thêm »