THÔNG BÁO – SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

THÔNG BÁO

Thông báo: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

     Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên; Thông báo số 469/TB-UBND ngày 06/08/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ...

Xem thêm »

Thông báo: Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật KH&CN ngày 18/6/2013; Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; xét đề nghị của Sở KH&CN (tại Tờ trình số 66/TTr-SKHCN ngày 13/7/2018 về việc ...

Xem thêm »

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2018 của Trưởng phòng chuyên môn Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trường phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng phòng  chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá mức độ ...

Xem thêm »

Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025”

Thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên ...

Xem thêm »

Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

     Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, UBND tỉnh Phú ...

Xem thêm »

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên

   Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;    Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; ...

Xem thêm »

Thông báo v/v tuyển dụng hợp đồng lao động

Thông báo v/v tuyển dụng hợp đồng lao động. Căn cư chỉ tiểu hợp đông lao động theo Nghị định 68 được UBND tỉnh giao, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng 03 hợp đồng lao động năm 2018, cụ thể như sau: 1. Vị trí cần tuyển dụng: 01 nhân viên Tạp vụ, 02 Bảo vệ ...

Xem thêm »