Giới thiệu

ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN

BÍ THƯ

anh chicuctrug

LÊ VĂN CỰU

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

A.Phu

DƯƠNG BÌNH PHÚ

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 137-QĐ/ĐUK ngày 24/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (trên cơ sở nâng Chi bộ Sở KH&CN Phú Yên)