Hộp thư công vụ

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CCVCNLĐ VÀ CƠ QUAN SỞ KH&CN PHÚ YÊN

(gửi kèm Thông báo số 146/TB-SKHCN, ngày 24 tháng 11 năm 2017)

STT NGƯỜI DÙNG CHỨC VỤ TÀI KHOẢN
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  LÃNH ĐẠO SỞ
1 Lê Văn Cựu Giám đốc Sở levancuu@phuyen.gov.vn
2 Dương Bình Phú Phó Giám đốc Sở duongbinhphu@phuyen.gov.vn
3 Lâm Vũ Mỹ Hạnh Phó Giám đốc Sở lamvumyhanh@phuyen.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ  
4 Nguyễn Thị Lý Chánh văn phòng nguyenthily@phuyen.gov.vn
5 Lương Quốc Chinh Phó chánh văn phòng luongquocchinh@phuyen.gov.vn
6 Phan Văn Mỹ Phó chánh văn phòng phanvanmy@phuyen.gov.vn
7 Ngô Thị Mỹ Xuân Văn thư ngothimyxuan@phuyen.gov.vn
8 Trần Lê Đan Vy Thủ quỹ tranledanvy@phuyen.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC  
9 Dương Văn Nghị Trưởng phòng duongvannghi@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Thị Bích Trâm Phó trưởng phòng nguyenthibichtram@phuyen.gov.vn
11 Nguyễn Thị Việt Hoàng Phó trưởng phòng nguyenthiviethoang@phuyen.gov.vn
12 Nguyễn Thị Hà Giang Chuyên viên nguyenthihagiang@phuyen.gov.vn
3 PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH  
14 Đào Đức Dũng Trưởng phòng daoducdung@phuyen.gov.vn
15 Nguyễn Thị Mỹ Liên Phó trưởng phòng nguyenthimylien@phuyen.gov.vn
16 Nguyễn Thị Ngọc Hảo Chuyên viên nguyenthingochao@phuyen.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CN&TTCN
17 Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng Lethithuthuy75@phuyen.gov.vn
18 Trần Dương Duy Chuyên viên tranđuonguy@phuyen.gov.vn
PHÒNG KH-TC
19 Hồ Xuân Long Trưởng phòng hoxuanlong@phuyen.gov.vn
20 Trần Thị Kim Hiền PTP, KT trưởng tranthikimhien@phuyen.gov.vn
21 Nguyễn Thị Bình Minh Kế toán nguyenthibinhminh@phuyen.gov.vn
22 Đoàn Việt Đông Nghi Kế toán doanvietdongnghi@phuyen.gov.vn
23 Dương Thị Thanh Xuân Chuyên viên duongthithanhxuan@phuyen.gov.vn
THANH TRA SỞ  
24 Trần Văn Nho Chánh thanh tra tranvannho@phuyen.gov.vn
25 Nguyễn Văn Lộc Phó chánh thanh tra nguyenvanloc@phuyen.gov.vn
26 Dương Hoàng Khoa Thanh tra viên duonghoangkhoa@phuyen.gov.vn
II CHI CỤC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG
  LÃNH ĐẠO  
27 Trần Phú Hà Chi cục trưởng tranphuha@phuyen.gov.vn
28 Trần Thị Hiền Phó chi cục trưởng tranthihien@phuyen.gov.vn
29 Nguyễn Công Nhật PCCT, kiêm GĐ TT KT TCĐLCL nguyencongnhat@phuyen.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG VÀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)
30 Nguyễn Thị Anh Trưởng phòng nguyenthianh@phuyen.gov.vn
31 Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên viên Nguyenthithuthao89@phuyen.gov.vn
32 Trương Ngọc Tài Chuyên viên truongngoctai@phuyen.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG
33 Trần Văn Tâm Trưởng phòng tranvantam@phuyen.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
34 Trương Thị Thảo Kế toán truongthithao@phuyen.gov.vn
35 Lê Thị Ngọc Cẩm Văn thư lethingoccam@phuyen.gov.vn
III TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
  LÃNH ĐẠO  
36 Đặng Thị Thủy Giám đốc dangthithuy@phuyen.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP  
37 Lê Văn Hậu Trưởng phòng levanhau@phuyen.gov.vn
38 Nguyễn Trọng Lực Phó trưởng phòng nguyentrongluc@phuyen.gov.vn
39 Ngô Thị Kim Thảo Phó trưởng phòng ngothikimthao@phuyen.gov.vn
40 Đặng Hoàng Hạnh Tiên Nhân viên danghoanghanhtien@phuyen.gov.vn
41 Văn Liễu Kim Giao Nhân viên vanlieukimgiao@phuyen.gov.vn
42 Nguyễn Tấn Qúi Kế toán nguyentanqui@phuyen.gov.vn
43 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nhân viên Nguyenthihongthuy95@phuyen.gov.vn
44 Huỳnh Thượng Đoài Nhân viên huynhthuongdoai@phuyen.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
45 Trương Hùng Mỹ Trưởng phòng truonghungmy@phuyen.gov.vn
46 Lê Trình Minh Thư Phó trưởng phòng letrinhminhthu@phuyen.gov.vn
47 Lê Huy Hoàng lehuyhoang@phuyen.gov.vn
48 Nguyễn Vân Anh Nhân viên nguyenvananh@phuyen.gov.vn
49 Hà Thị Cẩm Giang Nhân viên hathicamgiang@phuyen.gov.vn
TRẠM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI  
50 Ngô Thị Đông Phương Trưởng trạm ngothidongphuong@phuyen.gov.vn
51 Cao Thị Thảo Nguyên Nhân viên caothithaonguyen@phuyen.gov.vn
52 Hà Thị Thu Ngọc Nhân viên hathithungoc@phuyen.gov.vn
53 Hồ Thị Phương Thảo Nhân viên hothiphuongthao@phuyen.gov.vn
54 Hà Thị Thu Ngọc Nhân viên hathithungoc@phuyen.gov.vn
55 Nguyễn Thị Hà Nhân viên nguyenthiha@phuyen.gov.vn
TRẠM THỰC NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC HÒA QUANG  
56 Võ Quan An Trưởng trạm voquanan@phuyen.gov.vn
57 Nguyễn Thị Ánh Châu Phó trưởng trạm nguyenthianhchau@phuyen.gov.vn
58 Trương Thị Hoàng Diệu Nhân viên truongthihoangdieu@phuyen.gov.vn
59 Trần Ngọc Thưởng Nhân viên tranngocthuong@phuyen.gov.vn
60 Lê Thị Bích Nhân viên lethibich@phuyen.gov.vn
61 Trương Nhật Phương Nhân viên truongnhatphuong@phuyen.gov.vn
62 Nguyễn Thị Ngọc Lam Nhân viên nguyenthingoclam@phuyen.gov.vn
63 Dương Thị Hồng Thu Nhân viên duongthihongthu@phuyen.gov.vn
IV TRUNG TÂM TT&TK KH&CN
  LÃNH ĐẠO  
64 Đào Ái Thao Giám đốc daoaithao@phuyen.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ  
65 Nguyễn Thị Cúc Nhân viên nguyenthicuc@phuyen.gov.vn
66 Võ Văn Tịnh Nhân viên vovantinh@phuyen.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP  
67 Nguyễn Đông Hà Nhân viên nguyendongha@phuyen.gov.vn
68 Bùi Vũ An Nhân viên buivuan@phuyen.gov.vn
V TRUNG TÂM KT TCĐLCL
69 Huỳnh Thái Long Phó giám đốc huynhthailong@phuyen.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH  
70 Lê Miên Miên Nhân viên lemienmien@phuyen.gov.vn
71 Huỳnh Thị Việt Dung Nhân viên huynhthivietdung@phuyen.gov.vn
72 Lưu Thị Diễm Trang Kế toán luuthidiemtrang@phuyen.gov.vn
73 Tô Thị Kim Hằng Nhân viên tothikimhang@phuyen.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG  
74 Trần Kim Sinh Nhân viên trankimsinh@phuyen.gov.vn
75 Lê Quang Vinh Nhân viên lequangvinh@phuyen.gov.vn
76 Nguyễn Thượng Quang Nhân viên nguyenthuongquang@phuyen.gov.vn
PHÒNG THỬ NGHIỆM  
77 Võ Thị Kim Tri Nhân viên vothikimtri@phuyen.gov.vn
78 Trần Minh Tuấn Nhân viên tranminhtuan87@phuyen.gov.vn
79 Huỳnh Thị Kim Nga Nhân viên huynhthikimnga@phuyen.gov.vn
80 Nguyễn Trần Minh Triết Nhân viên nguyentranminhtriet@phuyen.gov.vn
81 Nguyễn Thanh Tùng Nhân viên Nguyenthanhtung88@phuyen.gov.vn
82 Đặng Hạnh Quyên Nhân viên danghanhquyen@phuyen.gov.vn
83 Nguyễn Bách Khoa Nhân viên nguyenbachkhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN  
84 Dương Thị Thùy Vũ Nhân viên duongthithuyvu@phuyen.gov.vn

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu