Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/NĐ-CP

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN để Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/NĐ-CP. Nội dung công văn hướng dẫn gồm:

1. Thủ tục hành chính có liên quan doanh nghiệp khoa học và công nghệ
2. Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
4. Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
5. Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
6. Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chi tiết, cv_939_20190422034724341340

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu