Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu