Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

     Chiều 6/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Hội đồng do đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm chủ nhiệm; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Phú Yên chủ trì thực hiện.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chủ trì cuộc họp

     Triển khai đề tài nhằm nghiên cứu đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, nhóm tác giả tiến hành khảo sát thực trạng nguồn nhân lực KH&CN, kết nối nguồn nhân lực phục vụ phát triển KH&CN của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ công tác quản lý của UBND tỉnh và các sở, ban ngành; phục vụ công tác sử dụng nguồn nhân lực.

ThS. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu