Nghiên cứu, đánh giá di sản địa chất và các giá trị di sản khác làm cơ sở khoa học hướng đến thành lập công viên địa chất toàn cầu ở tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 09/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2019 “Nghiên cứu, đánh giá di sản địa chất và các giá trị di sản khác làm cơ sở khoa học hướng đến thành lập công viên địa chất toàn cầu ở tỉnh Phú Yên” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất đặt hàng. ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở  KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo Quyết định số 84/QĐ-SKHCN ngày 07/5/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá phiếu đề xuất theo tiêu chí cụ thể như tính cấp thiết mà nhiệm vụ đặt ra; khả năng không trùng lắp với các đề tài, dự án khác; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học cần nghiên cứu; khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách… Qua đó, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ.

Kết quả, Hội đồng nhất trí trình UBND tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia. Đồng thời tiến hành thảo luận, định hướng mục tiêu, nội dung thực hiện và kết quả dự kiến phải đạt được của nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu