Thông báo chấp thuận danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 – đợt I

UBND tỉnh vừa ra Thông báo số 612/TB – UBND, ngày 14/9/2017 về việc chấp thuận danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 – đợt I.

Theo đó, 5 nhiệm vụ được chấp thuận danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 – đợt I gồm:

1. Nghiên cứu xây dựng quy trình ương nuôi cá chình hoa (Anguilla marmorata) trong ao đất từ giai đoạn cá chình bột trắng (0,15 g/con) lên cá giống cấp I (5g/con) do Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản chủ trì thực hiên.

2. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống lọc và phân loại nội dung các bài viết trên web về Phú Yên  do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện.

3. Nghiên cứu quy trình nhân giống invitro và đề xuất bảo tồn cây cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Trường Đại học Phú Yên chủ trì thực hiện.

4. Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực sông Ba để mực nước hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên hợp lý nhất theo Quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ – TTg ngày 07/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ do Công ty Cổ phần Sông Ba chủ trì thực hiện.

5. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình đèn LED (Light Emitting Diode) cho nghề câu, nghề lưới vây kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yen chủ trì thực hiện.

   Toàn văn thông báo. 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu