THÔNG BÁO

Góp ý dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”

Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt ...

Xem thêm »

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Xem thêm »

Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (lần 2)

Thông báo số 12/TB-SKHCN ngày 04 tháng 03 năm 2019 – Sở KH&CN Phú Yên :Tải tập tin thông báo

Xem thêm »

Thông báo về việc nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2019

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ...

Xem thêm »

Thông báo đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 tỉnh Phú Yên

     Để xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/dự án/dự án sản xuất thử nghiệm. Dưới ...

Xem thêm »

Công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đợt 2 năm 2018

Danh sách 21 sáng kiến cấp tỉnh đơt 2 năm 2018 được công nhận

Xem thêm »

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Căn cứ Công văn số 679/SKHCN-VP, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thống nhất cho tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Phú Yên; Căn cứ Quyết định 106/QĐ-SKHCN ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Khoa học ...

Xem thêm »

Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

     Thông báo 164/TB-SKHCN ngày 28/12/2018 v/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (kèm theo thông báo 761/TB-UBND tỉnh ngày 27/12/2018 v/v chấp nhận danh mục bổ sung nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tuyển chọn bắt đầu ...

Xem thêm »

Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên năm 2018

Chi tiết tại đây TB_135_SKHCN

Xem thêm »

Thông báo thực hiện quy định công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2018

Thông tin thực hiện quy định quy định và các mẫu phiếu tải về tại đây Cập nhập NV KHCN 2018

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu