HOẠT ĐỘNG KHÁC

Việt Nam lần đầu sản xuất được stent mạch vành

     Stent mạch vành “made in Vietnam” có chất lượng tương đương dòng nhập khẩu nhưng giá thành chỉ bằng 70%.      “Nghiên cứu phát triển và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất bóng nong mạch và stent phủ thuốc tại Việt Nam” thực hiện từ năm 2013 của Công ty cổ phần nhà máy trang ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu