Phòng Quản lý chuyên ngành

PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Điện thoại: 057 3841968
Email: khcnphuyen@gmail.com

TRƯỞNG PHÒNG
dung1973
ĐÀO ĐỨC DŨNG
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
lien
NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

Là phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo và thông tin khoa học, công nghệ. Nhiệm vụ và Quyền hạn:

– Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tại địa phương;

– Phối hợp, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

– Tham gia về chuyên môn với các sở, ban, ngành của địa phương trong công tác xem xét xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

– Giúp lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu