Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường CN

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ & THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Điện thoại: 057 3841483

TRƯỞNG PHÒNG
ngoc anh
DƯƠNG NGỌC ANH
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ THỊ THU THỦY

Chức năng:

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về công nghệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ, hạt nhân.

Nhiệm vụ:

– Đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ;

– Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

– Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư;

– Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế – kỹ thuật trên địa bàn;

– Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;

– Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

– Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương;

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; quản lý các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

– Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu