Phòng Quản lý khoa học

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Điện thoại: 057 3841060/0573 843920
TRƯỞNG PHÒNG

nghi.psd
DƯƠNG VĂN NGHỊ  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
tram
NGUYỄN THỊ VIỆT HOÀNG
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Chức năng:

– Tham mưu cho lãnh đạo Sở để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý và hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được UBND tỉnh và Bộ KH&CN giao; theo dõi, kiểm tra, tổ chức đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

– Tham mưu hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, Thành phố , các tổ chức KH&CN về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổng hợp và xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng năm từ các đề tài, dự án, chương trình do các tổ chức và cá nhân đề xuất; tổ chức tuyển chọn, xét chọn, đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

– Giúp việc cho thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc trong các cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

– Nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí hoặc quỹ phát triển KH&CN hỗ trợ.

– Tổ chức thẩm định về mặt KH&CN, khả năng ứng dụng vào thực tiễn đối với các đề tài, dự án, chương trình; tham gia thẩm định kinh phí các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

– Đề xuất về việc thành lập các Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ (gồm hội đồng xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng xét chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ).

– Tổ chức thực hiện các nguyên tắc hoạt động của các Hội đồng tư vấn KH&CN, nguyên tắc, hình thức hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các nội dung của hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ(điều 25,26,27 của NĐ 81/CP).

– Tổ chức kiểm tra định kỳ và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, tiến độ thực hiện . Trong trường hợp cần thiết có thể đề xuất điều chỉnh nội dung nghiên cứu cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoặc chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ đó.

– Tổ chức công bố công khai các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do nhà nước đầu tư phục vụ công ích để các tổ chức, cá nhân ứng dụng vào sản xuất và đời sống; khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

– Theo dõi việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu KH&CN (trong nước và nước ngoài) trên địa bàn tỉnh.

– Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất trong phạm vi nhiệm vụ được phân công;

– Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu