• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chuyên mục

Sở KH&CN Thông báo Triển khai công tác xây dựng đề án vị trí việc làm

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND tỉnh ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Công văn số 721/SNV ngày 28/8/2013 về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

Sáng ngày 28/10/2013, tại hội trường Sở KH&CN đã diễn ra buổi họp triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm. Tham dự có lãnh đạo Sở KH&CN cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc Sở.

Đối với Sở KH&CN, mỗi vị trí việc làm gắn với những công việc, chức danh, chức vụ, ngạch và khung năng lực sở trường cụ thể để từ đó làm cơ sở xác định biên chế và bố trí công chức, viên chức của Khối Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch, Sở và các đơn vị sẽ rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức hiện có để bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp với vị trí công việc theo yêu cầu. Việc xây dựng Đề án này còn là cơ sở phục vụ cho công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch,…

          Ngoài ra, nội dung Đề án của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở cần phải đảm bảo các yêu cầu về số lượng, vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức đều phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và công việc thực tế của từng phòng, ban, đơn vị ; biên chế đề xuất phải trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, thực trạng đội ngũ công chức, viên chức hiện có và yêu cầu thiết yếu cho hoạt động của phòng, ban, đơn vị,…

          Bên cạnh đó, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhằm xác định đầy đủ, hợp lý số lượng vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị được cấp thẩm quyền quy định.

          Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Lý - Chánh Văn phòng Sở, đã thông qua nội dung Đề án và các bước xây dựng Đề án, cách ghi những phụ lục kèm theo của Đề án, giúp cho toàn thể CBCCVC nắm và tiến hành mô tả công việc theo từng vị trí việc làm của đơn vị mình./.

                                                  

SmartNews.Com