• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. (08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Trong Thông báo cần nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.

2. Cách thức thực hiện:

- Theo yêu cầu của người nhập khẩu.

- Khách hàng đến trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu  
b. Bản photo copy các giấy tờ sau:

- Hợp đồng (Contract)

- Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list)  

c. Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)  
d. Các tài liệu có liên quan:

- Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading);

- Hóa đơn (Invoice);

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin);

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực

hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

8. Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính (đang soạn thảo).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

              - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

              - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

              - Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

SmartNews.Com