• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đề tài, dự án cấp tỉnh

Biểu mẫu báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án Sở KHCN Phú Yên

1. Biểu mẫu báo cáo quyết toán ĐT/DA năm (Sở KH&CN)

- Mẫu 1: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng Đề tài/Dự án

- Mẫu 2: Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành

- Mẫu 3: Báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án năm (Mẫu số 3 + PL3-1 + PL3-2)

2.Báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án hoàn thành (Áp dụng ĐT/DA đã nghiệm thu hoàn thành)

- Mẫu 5: Báo cáo đề nghị quyết toán tài chính Đề tài/Dự án hoàn thành

- Mẫu 5 (PL5-1): Báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án hoàn thành

SmartNews.Com