• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND Tỉnh quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 155/TB-SKHCN ngày 25/10/2016 về việc kiểm điểm, đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2016. Việc triển khai kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức năm 2016 được triển khai nghiêm túc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày 29/11/2016 Lãnh đạo Sở đã tiến hành cuộc họp đánh giá CC, VC, NLĐ năm 2016 theo qui định. Kết quả đánh giá phản ánh trung thực về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần nỗ lực phấn đấu của từng công chức, viên chức  và người lao động. Đây được xem là tiêu chí để đề nghị công nhận những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xứng đáng.

Trong tổng số 88 CC, VC, NLĐ tiến hành đánh giá, có 33 CC, VC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 37,5%; 51 CC, VC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 57,9%; 02 CC, VC, NLĐ  hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế, chiếm tỷ lệ 2,3%; 02 không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 2,3%; 02 người lao động chưa đủ thời gian theo qui định nên không đánh giá xếp loại. Trong đó:

- Cấp trưởng phòng và tương đương: Hoàn thành xuất sắc: 6/9 đạt tỷ lệ 66%; hoàn thành tốt: 3/9, đạt tỷ 34%.

- Phó trưởng phòng và tương đương: Hoàn thành xuất sắc: 07/11 đạt tỷ lệ 63,6%; hoàn thành tốt 02/11: Đạt tỷ lệ 18,2%; không hoàn thành 2/11: Đạt 18,2 %.

- Cấp chuyên viên và tương đương và hợp đồng theo NĐ68CP:

+ Chuyên viên và tương đương: Hoàn thành xuất sắc: 08/22 đạt tỷ lệ 36%; Hoàn thành tốt: 13/22, đạt tỷ lệ 59%; Hoàn thành: 01/22 đạt 4%.

+ Hợp đồng Nghị 68: Hoàn xuất sắc: 03/10 đạt tỷ lệ 30%; hoàn thành tốt: 07/10 đạt tỷ lệ 70%.

-Hợp đồng lao động khác: Hoàn thành xuất sắc: 9/36 đạt tỷ lệ 25%; hoàn thành tốt: 26/36, đạt tỷ lệ 72,3%; hoàn thành nhiệm vụ: 1/36, đạt tỷ lệ 2,7%;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến toàn thể CC, VC và NLĐ trong Sở được biết. Báo cáo tóm tắt nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 thuộc diện phân cấp quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ có tại bản niêm yết của cơ quan.

Nguồn: Văn phòng Sở

SmartNews.Com