• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

Về việc thực hiện quy định công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2017

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Để thực hiện đúng quy định công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện trong năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện việc báo cáo các thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành theo mẫu phiếu đính kèm (mẫu 01);

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nếu có sửa đổi, bổ sung nội dung thực hiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nội dung, sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, Chủ nhiệm nhiệm vụ cập nhật thông tin vào phiếu cập nhật thông tin (mẫu 02).

Phiếu thông tin trên gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (qua Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, 08 Trần Phú, Phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ĐT: 02573.556869) trước ngày 31/10/2017để SởKhoa học và Công nghệ tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc qua và công bố theo quy định hiện hành.

Đề nghị các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.

SmartNews.Com