• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung
23/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN 19/09/2014 05/11/2014

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

95/2014/NĐ-CP Chính phủ 07/10/2014 01/12/2014

Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

26/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN 10/10/2014 01/12/2014

Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ

26/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN 10/10/2014 01/12/2014

Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Số: 73/QĐ-SKHCN Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên 03/07/2015 03/07/2015

Quyết đinh: Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

SmartNews.Com