Thông báo: V/v nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2017

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đề nghị Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển khai cho các đơn vị trực thuộc về việc lập hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến và thời gian nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2017 như sau:

– Đợt 1: nộp trước ngày 01/5/2017 (đối với ngành Giáo dục – Đào tạo);

 Đợt 2: nộp trước ngày 01/10/2017 (đối với các cơ quan khác…);

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên không chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ bị chậm trễ (nếu có).

Các văn bản về sáng kiến (phụ lục đính kèm)

Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên – 08 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Điện thoại (057) 3841968./.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu