Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Thực hiện Công văn số 294/BKHCN-TĐC ngày 30/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 như sau...

Xem chi tiết.

Nguồn TCVN-net

Thông tin bổ sung