Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về việc quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Xem chi tiết Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

Nguồn TCVN-net 

 

 

Thông tin bổ sung