Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Phú Yên đã được Bộ Tài nguyên và Môi Trường đánh giá và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, với mã số : VIMCERTS 193

Lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận chi tiết tại đây

Thông tin bổ sung