Phòng Thử nghiệm của Trung tâm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Dấu hiệu Vilas 078) đạt yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm.

Các lĩnh vực thử nghiệm chính bao gồm:

Vật liệu xây dựng:

-Thử nghiệm các chỉ tiêu Bê tông
-Thử nghiệm các chỉ tiêu về Thép
-Thử nghiệm điện trở tiếp đất
-Thử nghiệm Xi măng
-Thử nghiệm Đá xây dựng
-Thử nghiệm Cát xây dựng
-Thử nghiệm cốt liệu cho Bê tông và vữa
-Thử nghiệm tính cấp phối bê tông
-Thử nghiệm gạch xây
-Thử nghiệm Ngói lợp
-Thử nghiệm Trụ điện – Lực kéo đầu trụ
-Thử nghiệm cường độ bê tông bằng phương pháp không phá hủy và một số phép thử do khách hàng yêu cầu
Phương pháp thử: TCVN, TCXD, ….
Thiết bị chính: Máy đo điện trở,…

Môi trường :

- Thử nghiệm nước ( nước uống, nước sinh hoạt, nước ngầm, nước thải…)
- Thử nghiệm chất thải rắn, khí.
- Thử nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu trong nước, đất, thực phẩm.
- Phân tích các loại mẫu phục vụ cho đánh giá môi trường.

Hóa Chất:
- Thử nghiệm hóa chất, khoáng sản , thuốc trừ sâu.
- Thử nghiệm phân bón

Vi sinh :
Phân tích vi sinh trong nước, phân bón vi sinh.

Thực phẩm: Thử nghiệm nước mắm…
Phương pháp thử: TCVN, SMEWW1992-4500…
Thiết bị chính: các thiết bị phục vụ cho công tác thử nghiệm..

Thông tin bổ sung