Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt tại Phú Yên

Sáng ngày 29/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ công tác ứng phó phòng chống ngập lụt tại Phú Yên dựa trên công nghệ WEBGIS” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đề xuất đặt hàng.

Hội đồng tư vấn theo Quyết định số 95/QĐ-SKHCN ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Đề xuất nhiệm vụ được đánh giá theo các tiêu chí như tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cấp thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện. Qua đó, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, phân tích tên, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của nhiệm vụ.

Kết quả, Hội đồng thống nhất thông qua nhiệm vụ và đề nghị hoàn thiện các thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2020. Đồng thời đề nghị đổi tên nhiệm vụ thành “Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt tại Phú Yên”, bên cạnh đó, định hướng mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến phải đạt được của nhiệm vụ.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu